را از انس بن مالك گوید:

كه عمر بالاى منبر قرائت كرد: " فانبتنا فیها حبا و عنباو قضبا و زیتونا و نخلا و حدائق غلبا و فاكهه و ابا " پس ما رویانیدیم در زمین دانه و انگور و نوعى خرما و زیتون و درخت خرما و باغهاى پر درخت و میوه و چراگاه را " سوره عبس آیه 32- 28 " گفت همه اینها را شناختیم پس اب چیست سپس عصائى كه در دستش بود انداخت و گفت به خدا قسم آن تكلف و كار دشواریست پس چه عیبى دارد براى تو اگر ندانستى "اب" چیست. پیروى كنید آنچه بیان شده براى شما و هدایت آن از قرآن است پس عمل به ان كنید و آنچه نشناخته اید پس آن را واگذار به پروردگارش كنید. 

و در عبارت دیگر

انس گوید:

عمر در حالیكه نشسته بود در میان اصحابش تلاوت كرد این آیه را" فانبتنا فیها حبا و عنبا و قضبا و زیتونا و نخلا و حدائق غلبا و فاكهه و ابا سپس گفت تمام این ها را شناختیم پس ابا چیست گوید: و در دستش عصائى بود كه بزمین میزد پس گفت به خدا قسم كه كار زور و دشواریست پس اى مردم بگیرید آنچه را كه براى شما بیان شده و عمل كنید به ان و آنچه را كه نشناخته اید پس آنرا به پروردگارش واگذارید. 


و در لفظ دیگر

عمر قرائت كرد و فاكهه و ابا پس گفت این فاكهه را ما شناختیم كه میوه است پس ابا چیست آنگاه گفت: ساكت باشید كه ما از كار دشوار منع شده ایم و در" النهایه": است ما تكلیف نشدیم و ما مامور به این نگشته ایم. 

و در تعبیر دیگر

عمر... خواند این آیه را پس گفت: تمام اینها را شناختیم پس ابا چیست سپس رها كرد چیزی كه در دستش بود و گفت: به خدا قسم كه كار دشوارى است و چیست برتو اى پسر مادر عمر اگر ندانى ابا چیست. سپس گفت پیروى و اطاعت كنید آنچه براى شما از قرآن بیان شده و آنچه بیان نشده پس آنرا واگذارید. 

ودر لفظ محب طبرى:

سپس گفت: ما منع از تكلف و كار دشوار شده ایم: اى عمر این را تكلف و كارهاى سخت است و باكى بر تو نیست اگر ندانستى ابا چیست. 

و از ثابت: اینكه مردى سئوال كرد از عمر بن خطاب از قول خداى تعالى و فاكهه و ابا: اب چیست پس عمر گفت ما نهى شده ایم از كنجكاوى كردن و كارهاى سخت. 

مدارك خبر

این خبرها را نقل كرده است سعید بن منصور در سننش و ابو نعیم در""المستخرج"" و ابن سعد و عبد بن حمید و ابن انبارى و ابن المنذر، و ابن مردویه، و بیهقى در شعب الایمان، و ابن جریر در تفسیرش ج 3 ص 38 و حاكم در مستدرك ج 2 ص 514 و آنرا صحیح دانسته و ذهبى درتلخیصش آنرا ثبت كرده و خطیب در تاریخ بغدادش ج 11 ص 468، و زمخشرى در كشاف ج 3 ص 253 و محب الدین طبرى در الریاض النضره ج 2 ص 49 نقل از بخارى و بغوى و مخلص ذهبى و شاطبى در " الموافقات ج 1 ص 25- 21و ابن الجوزى در سیره عمر ص 120.، و ابن الاثیر در " النهایه " ج 1 ص 10 و ابن تیمیه در مقدمه اصول تفسیر ص 30 و ابن كثیر در تفسیرش ج 4 ص 473 وآنرا صحیح دانسته و خازن در تفسیرش ج4 ص 374، و سبوطى در الدر المنثور ج6 ص 317- از جمعى از حافظین یاد شده، و در كنز العمال ج 1 ص 227 نقل از سعید بن منصور و ابن ابى شیبه، و ابى عبیده در فضائلش، و ابن سعد در طبقاتش، و عبد بن حمید، و ابن المنذر و انبارى در مصاحف و حاكم و بیهقى در شعب الایمان و ابن مردویه وابو السعود در تفسیرش- حاشیه تفسیر رازى- ج 8 ص 389 و گوید: و روایت شده نظیر این براى ابوبكر بن ابو قحافه نیز و قسطلانى در ارشاد السارى ج 10 ص 298 نقل از ابو نعیم نموده و عبد بن حمید و عینى در " عمده القارى" ج 11 ص. 468 و ابن حجر در " فتح البارى " ج 13 ص 23 و گوید: گفته شده كه اب عربى نیست و تائید میكند این را مخفى بودن آن بر مثل ابوبكر وعمر. 

امینى گوید: چگونه مخفى شده این گفته ایكه ابن حجر آمده بان بر همه پیشوایان لغت عربیه پس داخل كرده اندكلمه اب را در كتب لغاتشان بدون هیچ اشاره اى بدخیل بودن آن. فرض كن كه اب عربى نیست پس آیا قول خداى تعالى در تفسیر آن و ما قبل آن""متاعا لكم و لانعامكم"" خوراك براى شما و چهارپایان شما هم عربى نیست پس ابوبكر و عمر در این موقع چه عذرى دارند در مخفى بودن آن بر آنها و چطور تائید میشود بان قول گوینده بلى ابن حجر خوشش میاید كه دفاع كند از ایشان و اگر بزورگوئى بر لغت عرب و نفى عربى بودن آن باشد. شایسته تامل است 

این حدیث را بخارى در صحیح خود نقل كرده جز اینكه براى پنهان كردن نادانى خلیفه به كلمه اب اول حدیث را حذف كرده است و ذیل و آخر آنرا نقل كرده و زورگوئى كرده بعد از نهى از زورگوئى كردن و مهم نیست او را نادانى امت در این موقع بمفاد گفته عمر. گوید از قول انس كه ما پیش عمر بودیم پس گفت ما نهى شدیم از زورگوئى و كار دشوار. 

و چه اندازه و چه بسیار است در صحیح بخارى از حدیثهائى كه دست تحریف بازى با آن نموده است. و بزودى بسیارى از آنرا خواهى دید.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic