امام حنبلى ها احمد در مسندش ج 1 ص 192 نقل كرده از مكحول:

 كه پیامبر خداصلى الله علیه و آله و سلم فرمود: هر گاه یكى از شما نماز گذارد پس در نمازش شك نمود. پس اگر در یكى و دو تا شك كند آنرا ركعت اول قرار دهد. و اگر در دو و سه شك كند پس آن را دوم قرار دهد و هر گاه در سه و چهار شك كند آنرا سوم قرار دهد تا آنكه وهم و خیال در زیاد باشد سپس دو سجده كندپیش از آنكه سلام دهد سپس سلام دهد.محمد بن اسحق گوید:

و حسین بن عبد الله بمن گفت آیا آنرا اسناد داد براى تو پس گفتم: نه. پس گفت: لكن او حدیث كرد مرا كه كریب مولاى ابن عباس او را از ابن عباس حدیث كرده گوید:

نشسته بودم كنار عمر بن خطاب پس گفت اى پسر عباس هر گاه براى مرد اشتباهى شد در نمازش پس ندانست آیا زیاد كرده یا كم. گفتم اى امیر المومنین نمیدانم نشنیده اى در این مسئله چیزى را پس عمر گفت. قسم بخدا نمیدانم و در لفظ بیهقى است: نه بخدا قسم از پیامبر صلى الله علیه و آله در این مسئله چیزى نشنیده ام. پس ما در این میان بودیم كه عبد الرحمن بن عوف آمد پس گفت: چیست اینكه شما مذاكره میكنید. پس عمر باو گفت: ما صحبت میكردیم كه مردى شك میكند در نمازش چه كند. پس او گفت: شنیدم كه پیغمبر خدا صلى الله علیه و آله میفرمود این حدیث را. و در لفظ دیگر در مسند احمد 

از كریب از ابن عباس است كه عمر باو گفت: اى جوان آیا شنیدى از پیامبر خدا صلى الله علیه و آله یا یكى از اصحابش هر گاه مردى شك كند در نمازش چه باید بكند: گوید: ما در این میان بودیم كه عبد الرحمن بن عوف آمد پس گفت: درچى هستید شما پس عمر گفت: پرسیدم من از این جوان آیا شنیدى از پیامبر خداصلى الله علیه و آله یا یكى از اصحاب آنحضرت هر گاه مردى شك كند در نمازش چه باید بكند پس عبد الرحمن گفت شنیدم رسول خدا صلى الله علیه و آله میفرمود هر گاه یكى از شما شك كند...تا آخر حدیث 

آیا تعجب نمیكنى از خلیفه ایكه حكم شكیات نمازش را نمیشناسد و حال آنكه در شب و روز پنج نوبت مبتلاء بانست و اهتمام بامر آن نداشت تا آنكه از رسول خدا صلى الله علیه وآله از آن سئوال كند تا آنكه كارش بجائى برسد كه از جوانى به پرسد كه من نمیدانم چه كار میكرد او در این حال اگر شك میكرد در نمازیكه امامت كرده مومنین را و طبیعت حال حكم میكند بواقع شدن این براى هر كسى در عمرش واگر چه چند دفعه هم باشد. و من در بهت و حیرتم از حكم قطعى با علمیت مردیكه این مقدار دانش اوست و اینست وسعت اطلاع او بر احكام. آفرین بر امتیكه این شان و مقام اعلم آنهاست.""كبرت كلمه تخرج من افواهم ان یقولون الا كذبا"" بزرگست سخنیكه از دهانشان بیرون میاید نمیگویند مگر دروغ را. 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic